Vedtægter for Bornholms Museumsforening

Vedtægter for Bornholms Museumsforening

1. Foreningens formål, navn og adresse Bornholms Museumsforening har til formål at eje og drive de to museer: Bornholms Museum, der er et statsanerkendt kulturhistorisk museum, og Bornholms Kunstmuseum, der er et statsanerkendt kunstmuseum. Museernes formål fremgår af disses vedtægter. Museumsforeningen kan også drive anden kultur- og kunstformidlende virksomhed med tilknytning til Bornholm. Foreningens adresse er Bornholms Museumsforening Sct. Mortensgade 29, 3700 Rønne.

2. Generalforsamling, bestyrelse, forretningsudvalg, sammensætning og valgmåde Generalforsamling er foreningens øverste myndighed. Stemmeret har een person for hvert medlemskab ved personligt fremmøde.
2.1. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i maj måned og indvarsles af bestyrelsen med minimum 14 dages varsel i det lokale dagblad. Dagsorden bekendtgøres ved indvarslingen, og den skal indeholde mindst følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Beretning

3. Aflæggelse af det reviderede regnskab

4. Forelæggelse af budget

5. Indkomne forslag

6. Fastsættelse af kontingent

7. Valg af bestyrelse

8. Valg af revisor

9. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, tilsendes museumsforeningen senest 8 dage før denne. 
2.2. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det ønskeligt og skal indkaldes, når mindst 10 % af medlemmerne begærer det skriftligt over for bestyrelsen. Indvarslingen sker på samme måde og med samme varsel som ved den ordinære generalforsamling samt med angivelse af dagsorden. 
2.3. Bestyrelsen består af minimum 11 medlemmer. De 7 medlemmer vælges af den ordinære generalforsamling ved simpel stemmeflerhed, dog således at mindst 5 medlemmer har bopæl på Bornholm eller Ertholmene. Disse 7 medlemmer vælges for en toårig periode, således at 4 henholdsvis 3 afgår efter tur hvert år. Genvalg kan finde sted. Såfremt en eller flere af de generalforsamlingsvalgte medlemmer udgår af bestyrelsen i deres valgperiode, suppleres disse ved førstkommende generalforsamling. Kommunalbestyrelsen for Bornholms Regionskommune udpeger af sin midte 2 medlemmer til bestyrelsen. Bornholms Museums og Bornholms Kunstmuseums faste personale vælger hver for sig en medarbejderrepræsentant til bestyrelsen for to år ad gangen. I øvrigt kan det lønnede personale ikke vælges til bestyrelsen. Bestyrelsen er ansvarlig for museets drift. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når halvdelen af dens medlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Der skal afholdes mindst 4 bestyrelsesmøder om året. 
2.4. Bestyrelsen vælger ud af de på generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer: Formand, næstformand og yderligere to medlemmer, der tilsammen udgør forretningsudvalget. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Forretningsudvalget er beslutningsdygtigt, når mindst 3 medlemmer er til stede. Forretningsudvalget kan meddele fuldmagt til museets daglige leder, dog med undtagelse af køb og salg samt pantsættelse af fast ejendom. Der afholdes forretningsudvalgsmøder efter behov. 
2.5 Museernes lønnede ledere kan ikke være medlem af bestyrelsen, men deltager i møderne. En af lederne fungerer efter bestyrelsens bestemmelse som sekretær for bestyrelsen og forretningsudvalg.

3. Museumsforeningens regnskab og beretning. Foreningens regnskab er de to museers selvstændige regnskaber. De to museers beretninger indgår i museumsforeningens beretning. Sekretæren eller den dertil bemyndigede skal attestere og godkende udgifts- og indtægtsbilag. Regnskabet skal revideres af en på generalforsamlingen valgt statsautoriseret eller registreret revisor og det skal være påtegnet af hele bestyrelsen. Bestyrelsen er ansvarlig for forvaltningen af foreningens formue. Væsentlige nedbringelser af formuen kan kun ske med tilslutning fra Bornholms Regionskommune, og foreningens faste ejendom kan ikke pantsættes eller sælges uden samtykke fra Bornholms Regionskommune.

4. Vedtægtsgodkendelse m.v. Ændringer af disse vedtægter kan kun ske, når disse vedtages på en generalforsamling med 3/4 af foreningsmedlemmernes stemmer eller på to hinanden følgende generalforsamlinger og da med simpelt flertal.

5. Ophør. Såfremt museumsforeningen må ophøre, overgår museetssamlinger til Bornholms Regionskommune, såfremt denne vil overtage foreningens drift. I modsat fald bestemmer Kulturministeriet, hvad der skal ske med de pågældende ejendele.

6. Ikrafttræden. Disse vedtægter træder i kraft, når de er godkendt af Bornholms Regionskommune.

Således vedtaget på ordinær generalforsamling i Bornholms Museumsforening den 10. maj 2007. Stadfæstet på ekstraordinær generalforsamling den 24. maj 2007