... skal bygge?

Arkæologisk ansvar

  • Ndrsandegaard2

Bornholms Museum har det arkæologiske ansvar for arkæologiske udgravninger og undersøgelser på Bornholm. Kommunale boligudstykninger renses som regel for arkæologiske levn forud for salg. Du er velkommen til at kontakte Bornholms Museum eller kommunen for at sikre dig, at det også er tilfældet for den grund, du overvejer at købe. Ved privat grundsalg er der dog ikke altid taget hensyn til de arkæologiske levn, og du bør derfor sikre dig mod ekstraudgifter til arkæologi, inden du køber grund. Hvis du er i tvivl om, hvordan du skal forholde dig, er du velkommen til at henvende dig til Bornholms Museums arkæologer, som gratis kan vejlede dig.

Museumsloven
Alle steder, hvor der skal graves, risikerer man at støde på skjulte fortidsminder i form af f.eks. bopladser, begravelser eller andet fra oldtid, middelalder eller renæssance. De skjulte fortidsminder er beskyttede af museumsloven. Det er derfor en god idé at få din grund renset for arkæologiske levn inden byggearbejdets start. Du kan bede Bornholms Museum om en vurdering af behovet for at få foretaget en arkæologisk forundersøgelse, og vurderingen er gratis. Hvis vurderingen er, at der bør foretages en arkæologisk forundersøgelse, er det Bornholms Museum, der betaler, når der er tale om mindre grunde, mens forundersøgelser af arealer på mere end en halv ha (5.000 m2) ifølge museumsloven betales af bygherren. Forundersøgelsen kan føre til en anbefaling af en egentlig arkæologisk udgravning på stedet. Her er det altid bygherre, der betaler. Men bygherre kan også vælge at minimere udgifterne til arkæologi ved ikke at bygge eller ved i dialog med Bornholms Museum at flytte byggeaktiviteterne til et sted på grunden, hvor fortidsminderne forstyrres mindst muligt.

Vælger du at bygge uden en forudgående arkæologisk forundersøgelse, kan Bornholms Museum til enhver tid føre kontrol med byggearbejdet og standse det, hvis der skulle vise sig at være skjulte fortidsminder. Den efterfølgende udgravning vil blive udført på bygherres regning. Denne myndighedsopgave, som har til formål at sikre den danske kulturarv, er pålagt Bornholms Museum via MUSEUMSLOVEN (rul ned til kap. 8)

Ifølge museumsloven skal du henvende dig til Bornholms Museum, hvis du under byggearbejde støder på skjulte fortidsminder, med mindre området allerede er undersøgt for fortidsminder. Du skal samtidig standse alt arbejde omkring fundstedet, og du frarådes selv at begynde at undersøge det.

Du kan altid gratis henvende dig til Bornholms Museum for råd og vejledning om museumsloven. Se telefonnnummer i boksen til højre.

Kontakt museet
Fon
56 95 07 35 - fon@bornholmsmuseer.dk